O NÁS

LEKTORKY KURZŮ V ČR

MORAVA A SLEZKO

Mgr. Lenka Gwóźdźová, DiS.

Speciální a sociální pedagog 

Od roku 2000 působí v sociálních službách – dříve jako poradce rané péče, facilitátor inkluzivního vzdělávání, komunikační terapeut a v současné době jako konzultant v oblasti augmentativní a alternativní komunikace u dětí a lidí, kteří díky svému zdravotnímu postižení mají potíže s dorozumíváním. Pracuje rovněž jako terapeut u dětí s PAS. V oblasti školství pracovala ve Speciálně pedagogickém centru pro žáky s PAS, nyní je zaměstnána jako školní speciální pedagog na ZŠ.

S oblibou pracuje v týmu a společně s druhými – rodiči, kolegy, pracovníky v sociálních službách hledá cesty, jak dětem i lidem, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou mluvit, pomoci otevřít se a sdělit druhým své potřeby, přání, radosti i smutky. Jejím oblíbeným citátem pro svou práci je výrok paní Temple Grandin: "To, že nemůžete mluvit, ještě neznamená, že nemáte co říct."

Oblast působení:Konzultační činnost a metodické vedení v sociálních službách, které nabízí služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením v rámci Moravskoslezského kraje.Lektorování kurzů s tématikou AAK a PAS pro pracovníky sociálních služeb a pracovníky ze školství.Spolupráce s mateřskými školami v oblasti AAK - vedení seminářů pro rodiče, podpora spolupráce rodiny se školou apod.

Kontakt: lenka.gwozdzova@seznam.cz, tel. 737 540 785


Mgr. Bohdana Herzánová

Speciální pedagog a vychovatel s resocializačním zaměřením. 

S AAK pracuje od roku 2003, v té době jako poradenský pracovník v Poradenském středisku pro rodinu a dítě "RaD". V dnešní době spolupracuje formou metodického vedení a konzultací především s pracovníky a klienty sociálních služeb na podpoře dorozumívání. Jedná se o uživatele dětského i dospělého, popř.staršího věku ve službách pobytových, ale i terénních. Spolupracuje také s rodinami nebo i školskými zařízeními.

Kromě tématu AAK se zajímá také o téma autismu a transformace pobytových sociálních služeb.

"Sociální práce mi dává možnost být v kontaktu s lidmi, kteří mě vrací k vnímání života z jiného pohledu, v jiném tempu a v jiných barvách… přináší zpomalení a naladění se navzájem…Těší a motivuje mě provázet lidi na cestě hledání vyhovujících způsobů dorozumívání…pomáhat těmto lidem vyjádřit svou vůli, vymezit se vůči ostatním, společně pak vnímat radost z nových kontaktů a vztahů…. "

Oblast působení:Jako metodik a lektor AAK působí v Moravskoslezském a Zlínském kraji.Individuální konzultace pro klienty s potřebami AAK.Konzultace AAK pro pracovníky škol, zařízení sociálních služeb.Lektorování kurzů.

Kontakt: Bohdana.herzanova@seznam.cz, 776 173 490


ČESKO

Mgr. Lucie Laudová

Pracuje jako ředitelka SPC pro vady řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci, je také klinická logopedka. Jako jedna z prvních přinesla v 90. letech 20. století do ČR znakování jako metodu náhradní komunikace u neverbálních slyšících lidí, byla organizátorkou prvních kurzů AAK v České republice. Je autorkou některých článků a odborných publikací, mimo jiné kapitoly v knize "Klinická logopedie" s názvem "Augmentativní a alternativní komunikace" (Portál 2003). Absolvovala stáže v zahraničních zařízeních zaměřených na AAK, je také zkušenou lektorkou v oblasti AAK i metod práce s dětmi s narušenou komunikační schopností. Podílela se na organizaci mezinárodních konferencí o AAK. 


Mgr. Libuše Neville

Výchovný poradce, pedagog a lektor. Od roku 2008 se zabývá problematikou chování náročného na péči, autismem a AAK. Pracuje s rodiči i profesionály a poskytuje odborné konzultace v českém i anglickém jazyce. V roce 2012 se stala první kvalifikovanou implementorkou programu PECS v ČR. Přispěla do knihy Metody augmentativní a alternativní komunikace, která vyšla v nakladatelství Portál. V roce 2018 vystoupila na první národní konferenci AAK v Praze. Je spoluautorkou a lektorkou kurzu stimulačního jazykového programu pro slyšící osoby DaR. V současné době působí na částečný úvazek v UK jako pracovník pro rodiny a má soukromou praxi jako odborný poradce, konzultant a lektor. Je lektorem Team Teach v UK a ČR, majitelkou společnosti Standbyou Ltd a autorkou projektu Stojimprivas. 

Oblast působení:Individuální konzultace pro rodiče i pro pracovníky škol na téma autismus, náročné chování a AAK. Lektorování kurzů.

Kontakt: stojimprivas@gmail.com, tel. +420731110636.


Mgr. Jana Šarounová

Přes 20 let svého profesního života se zaměřuje na alternativní a augmentativní komunikaci, a to v oblasti sociálních služeb i školství. Od roku 1997 působí jako speciální pedagog – logoped a poradenský pracovník se specializací na augmentativní a alternativní komunikaci. Je zkušenou lektorkou zaměřující se na problematiku AAK a narušenou komunikační schopnost pro sociální oblast i školství, dále vedla kurzy týkající se inkluze dětí se zdravotním postižením, přednášky pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením, střediska rané péče, speciální školy a další zařízení. V roce 2020 se zapojila do lektorování kurzů k problematice AAK v předškolním vzdělávání pro Národní pedagogický institut ČR. V letech 2008-2011 externě vyučovala na Pedagogické fakultě UK seminář Augmentativní a alternativní komunikace.

Absolvovala stáže v zahraničních zařízeních zaměřených na AAK a účastnila se mezinárodních konferencích v rámci celé Evropy. Podílela se na organizaci mezinárodních konferencí o AAK v Praze v roce 1999 a 2007 a národních konferencí o AAK v Praze a Táboře 2018 a 2019.

Přispěla do řady odborných sborníků a periodik, je autorkou nebo spoluautorkou několika publikací zaměřených na AAK, například knihy Metody augmentativní a alternativní komunikace, která vyšla v nakladatelství Portál, nebo Jak si porozumět, domluvit se a společně si hrát (Neverbální dítě v mateřské škole) z nakladatelství Pasparta.

Ve spolupráci se zahraničními firmami zpracovala české lokalizace softwaru a aplikací pro alternativní komunikaci (např. Symwriter, Grid 3, InPrint, GoTalk Now a další), spolupracovala také na vývoji českého softwaru a aplikací pro AAK.

Oblast působení:Individuální konzultace pro klienty s potřebami AAK.Konzultace AAK pro pracovníky škol, zařízení sociálních služeb.Lektorování kurzů.Vše dle časových možností, obvykle v rámci úvazku v SPC pro děti s vadami řeči se zaměřením na AAK.

Kontakt: sarounova@alternativnikomunikace.cz