O ZNACÍCH DARU

Co je DaR?

Dorozumívání a Ruce

DaR je stimulační jazykový program pro slyšící osoby, který využívá manuální znaky spolu s mluvenou řečí, nevyžaduje pomůcky a je ihned kdykoliv k použití. Tento program vznikl z potřeby umožnit co nejširšímu okruhu lidí využívat znaky v komunikaci s těmi, kteří sice slyší, ale většinou nejsou schopni porozumět obsahu sdělení. Jako jeden z mála v ČR nabízí ucelenou metodiku, která vznikla propojením zkušeností a praxe profesních odborníků z řad logopedů, speciálních a sociálních pedagogů zabývající se metodami AAK. Jeho název DOROZUMÍVÁNÍ a RUCE tak vyjadřuje symboliku DaRu znakování, který je dostupný téměř všem dětem a dospělým.


Komu je program určen?

DaR

Program je určen téměř všem, a to bez omezení věku. K jeho aktivnímu užívání je třeba některých základních kompetencí, obecně je však metoda přístupná také lidem s mentálním postižením nebo pohybovými obtížemi. Dále ji doporučujeme jako vhodnou formu AAK u lidí s Downovým syndromem, PAS, s vývojovými poruchami řeči. Může sloužit i jako přechodná podpora komunikace dítěte v období, kdy řeč není dostatečně rozvinuta a nedostačuje k dorozumívání.


Odkud se znaky berou?

DaR

Znaky DaR vycházejí z českého znakového jazyka, odpovídají českému prostředí a jsou součástí naší kultury. Některé znaky se podobají přirozeným gestům, která používá každý z nás při běžné komunikaci. Ve slovní zásobě DaRu však naleznete také u nás značně rozšířené znaky, které byly upraveny českými odborníky v souvislosti s počátky nedokončené adaptace metody Makaton v ČR.

Znaky DaR jsou upraveny tak, aby je bylo možné snadno pohybově ztvárnit a byly dobře rozpoznatelné - "čitelné". Program obsahuje celkem 363 znaků, k nimž je přiřazeno 423 slov. Znaky se dělí na jádrovou a tematickou slovní zásobu. Jednotlivé znaky lze vyhledat pod názvy celkem 17 oblastí, např. jídlo a nápoje, předměty, příroda, počasí, osoba, místa atd.


Metodika

A co v ní najdete?

Ke kurzu je vedle prezentací zpracována ucelená metodika práce se znaky. V tomto manuálu je mimo jiné popsáno, jak začít se znaky pracovat, přirozeně je zavádět do praxe a používat v běžných každodenních situacích. Zájemci najdou v metodice podrobný návod, jak postupovat krok za krokem nejen u dětí, ale i u dospělých lidí s mentálním postižením, a to s ohledem na jejich doposud dosažené komunikační kompetence. Zároveň autorky na navržených postupech striktně netrvají a ponechávají prostor individuálním potřebám i možnostem konkrétních uživatelů a také kreativitě těch, kdo se znaky chtějí pracovat jiným způsobem. Účastníci kurzu mají metodiku v ceně kurzu. Rozhodly jsme se ji ale dát k dispozici i bez kurzu, protože ji chápeme jako možný návod i tam, kde lidé pracují s jinými úpravami nebo jiným výběrem znaků, než nabízí DaR. Objednat ji lze zde.

Vydavatel: Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s.r.o., 2021

Místo vydání: Praha1. vydání©Bohdana Herzánová; Lenka Gwóźdźová; Lucie Laudová; Libuše Neville; Květa Staňková; Jana Šarounová, 2021 ISBN 978-80-270-8942-0

Obsah metodiky

1 Co je to augmentativní a alternativní komunikace

1.1 Vysvětlení pojmu augmentativní a alternativní komunikace

1.2 Co všechno AAK používá

2 Proč manuální znaky a co jsou to gesta

2.1 V čem nám při komunikaci pomáhají znaky?

2.2 Výhody používání manuálních znaků

3 Gesta, znaky a rozvoj mluvené řeči

4 Znaky, znakové systémy a programy

4.1 Systémy pro lidi s poruchami sluchu

4.1.1 Znakový jazyk

4.1.2 Český znakový jazyk

4.1.2.1 Znakovaná čeština

4.1.2.2 Prstová abeceda

4.1.2.3 Vizualizace mluvené češtiny

4.1.2.4 Písemný záznam mluvené řeči

4.1.3 Taktilní znakový jazyk

4.1.4 Znakování ruku v ruce

4.2 Programy využívající znaky pro slyšící osoby s potřebou AAK

4.2.1 Makaton

4.2.2 Znak do řeči

4.2.3 Znaky podle Anity Portmann

4.2.4 Baby Signs

4.2.5 Znakování s miminky

5 Užívání znaků pro AAK v České republice

6 DaR – Dorozumívání a Ruce

6.1 Charakteristika znaků DaR

6.2 Slovní zásoba DaR

6.2.1 Výběr slov a tvorba slovní zásoby pro znakování

6.3 Totální komunikace

6.3.1 Totální komunikace – pokud možno také všude a se všemi

7 Metodický postup pro budování komunikace pomocí znaků DaR

7.1 Slovní zásoba jádrová a tematická

7.2 Seznam znaků DaR

7.3 Nestrukturovaný způsob práce se znaky DaR

7.4 Strukturovaný metodický postup práce se znaky DaR

7.5 Rozdělení uživatelů dle komunikační kompetence

7.6 Práce s úrovněmi

7.6.1 ÚROVEŇ 1 - Sociální úroveň

7.6.2 ÚROVEŇ 2 - Komunikační úroveň

7.6.3 ÚROVEŇ 3 - Konverzační úroveň

7.7 Portfolio – zaznamenáváme si postup

7.8 Nejčastější dotazy